I'm on the road a lot so when I get some time to relax I definitely take advantage.

Shaun White

Shaun White

Profession: Athlete
Nationality: American