Music awakens time, awakens us to our finest enjoyment of time.

Thomas Mann