Life imitates art far more than art imitates Life.

Oscar Wilde