All great art is born of the metropolis.

Ezra PoundAll great art is born of the metropolis. - Ezra Pound