All great art is born of the metropolis.

Ezra Pound

All great art is born of the metropolis. - Ezra Pound